Ideascout Charrette – käyttäjälähtöinen ja ratkaisukeskeinen suunnittelumenetelmä

Ideascout Charrette on tehokas palvelumuotoilun menetelmä toimitilojen, oppilaitosten ja kampusten sekä muiden rakennettujen ympäristöjen kehittämiseen käyttäjälähtöisesti.

 

Ideascout Charretten tehtävänä on kehittää tilat, toiminnat ja palvelut yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Onnistunut palvelumuotoilu yhdistää ihmiset, tavaravirrat ja teknologiat useiden kanavien kautta.

Tavoitteenamme on luoda paikkoja, joissa ihminen voi hyvin, jotka tarjoavat hyvät lähtökohdat sujuvalle päivittäiselle toiminnalle, mahdollistavat taloudellisen ja ekologisen toiminnan sekä ovat erityisen kestäviä tulevaisuuden sosiaalisten, käytännöllisten ja yhteiskunnallisten muutosten edessä. Kyseessä on siis systeeminen kehitys ja ekosysteemien jalostaminen.

Ideascout Charrettessa suunnittelijoina toimivat tilojen ja ympäristöjen kehittäjät, käyttäjät, suunnittelun ammattilaiset ja maallikot, sekä lukuisat muut sidosryhmät. Charrette hyödyntää jokaisen osallistujan erikoisosaamista, kokemusta sekä osallistujien ajatuksista tulevia yhteentörmäyksiä. Charrette tuottaa yhteisen vision ja tahtotilan toiminnan tarpeista sekä nykyhetkessä että tulevaa ajatellen.

Charretten kesto on tyypillisesti 3-7 peräkkäistä työpäivää ja se toteutetaan työlle optimoidussa Charrette-studiossa. Charretten kuluessa osallistujat työskentelevät erilaisilla työmenetelmillä, joiden aikana suunnittelutyö etenee askel askeleelta kohti työlle annettua tavoitetta.

Esimerkkinä tehokas kampuskehitys. Nykyisin uudet koulut suunnitellaan muuntojoustaviksi monitoimitiloiksi eikä niiden suunnittelussa välttämättä riitä perinteinen koulusuunnitteluosaaminen. Avuksi tulee Ideascout Charrette, joka auttaa keskittämään huomion tilojen sijaan ensin kampuksella tapahtuviin toimintaprosesseihin ja toiminnan kehittämisen visioihin. Esimerkiksi Suomalaisen Musiikkikampuksen kehitystyössä keväällä 2017 toteutettu Ideascout Charrette toi yhteen musiikkikampuksen kaikki toimijat – kolme eri musiikin ja tanssin koulutusastetta – kehittäjät, henkilökunnan ja opiskelijat. Tuloksen syntyi visio, toiminnan tarpeet ja käyttäjävaatimukset sekä näistä johdettu priorisoitu kehityssuunnitelma pienoismalleineen. Erityisenä lisäarvona Ideascout Charrette tuotti monipuolisen kuvan uusista yhteistyömahdollisuuksista osapuolien kesken sekä toimijoiden vahvan energisoitumisen hankkeen edistämiseksi.

Kampuskehitykseen vaikuttavat megatrendit. Tutustu opettamisen ja oppimisen tulevaisuuteen vaikuttaviin ilmiöihin: 

Ideascout Charrette palvelumuotoilulla saavutetaan merkittäviä hyötyjä:

  • Varmistetaan tilojen käyttäjien ja asiakkaiden käyttäytymisen ymmärtäminen.
  • Tilojen toiminnallisuus ja tehokkuus paranevat samalla kun tilat vastaavat paremmin käyttäjien tarpeita.
  • Yhteissuunnitelulla käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa tuotetaan rakennuttajille ja arkkitehdeille kustannustehokkaasti laadukkaammat käyttäjälähtötiedot kuin mitä perinteisellä hankesuunnittelulla saadaan aikaiseksi.
  • Poikkihallinnollinen ja käyttäjäryhmät huomioiva yhteistyö sitouttaa yhteiseen tavoitteeseen sekä nopeuttaa projektin läpimenoaikaa.
  • Osallistavat menetelmät lieventävät muutosvastarintaa integroitaessa olemassa olevia tiloja ja toimintaa.

 

 

"Parhaimmillaan Ideascout Charretten mahdollistama tilojen palvelumuotoilu on tehokasta ja ihmisläheistä toiminnan kehittämistä: toimintaa tukevien tilojen lisäksi, palvelumuotoilulla uudistetaan päivittäistä tekemistä ja toimintatapoja. Näin tiloissa toimivat pääsevät kehittämään myös työyhteisöään ja omia työtapojaan."

Pekka Ketola, Ideascout, palvelumuotoilija

Suomalaisen Musiikkikampuksen askeleet Suomen vaikuttavammaksi soveltavan taiteen kehittämisyhteisöksi

Yhteisöllinen kaupunkikeskus - Tampereen Tesoman sosiaalinen innovaatiomalli

Oppilaslähtöiset tilat inspiroivat vuorovaikutuksellista kielten opiskelua

Fennia loi sujuvuutta arkeen tiloja ja toimintaa yhteiskehittämällä

Käyttäjien osallistaminen on ainoa oikea tapa luoda tulevaisuuden tiloja jo tänään

Ainutlaatuinen suunnittelu tuottaa ainutlaatuisia oppimisympäristöjä